सगुण भेट

भेटे कुणासही एका हाके अंतरी,
धावत येई हा धावा करिताच.

क्षणाचाही विलंब न लावता,
उद्धरी हा हरी संकटातूनी आम्हा.

जाऊ कुठेही, आहेच हा माझ्या बरोबर,
आकाश रूपाने येऊन वाकवले ह्याने शिखर ध्येयाचे.

शोधून शोधून शोध संपले,
परी तत्व हे एकची पुरले.

ह्याचा मार्गी प्रवास करताच
अभुदय होई जीवनाचा खरा.

प्रेम सूत्र आज्ञा क्षमा,
घेऊनि आला हा अनुपम सावळा.

स्वयं इच्छेच्या प्रांतात ठेउनी,
क्षमा करी हा भगवान आम्हा.

निर्गुण निराकार होई सगुण साकार,
सांभाळण्या आमुचे आचार-विचार.

विहार चुकताच मार्ग दावितो,
खेचून घेई त्वरित जवळी आम्हा.

मार्गामध्ये उपाय अन
उपायच ह्याचा श्रेष्ठ मार्ग.

शब्द उच्चरताच ठरतो संकल्प,
ढळे वाणी ह्याची कधीही ना!

शब्दच करे ह्याची कृती सर्व,
इतर सारे केवळ निमित्तमात्र.

पात्र लहान असो किंबहुना विशाल,
क्षमता जरी प्रत्येकाच्या स्वातंत्र्यानुसार-

न करी हा भेद तरीही तयांचा,
प्रेमजल पुरवीत राही सदैव अपरंपार.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.